Værd at vide om Gudhjem og Melsted

Gudhjem og Melsted er omfattet af en bevarende lokalplan, og der er bopælspligt i byerne.

Gudhjem By- og Museumsforening arbejder for, at byen er attraktiv hele året, både for dem, som bor her og for vores gæster.

Herunder finder du links til relevante dokumenter og sider, samt foreningens kommentarer, bemærkninger og høringssvar.

Generelle oplysninger:

Gudhjem By- og Museumsforening vil arbejde for, at Gudhjem og Melsted bevarer deres historiske og kulturelle særpræg, samtidig med at vi indenfor denne ramme udvikler løsninger og forslag til de udfordringer, vi mødes af nu og fremover.
Levebetingelserne for borgerne i Gudhjem og Melsted skal opleves som attraktive og besøgende skal opleve et område, der sætter det samlede miljø højt – til glæde for alle, der færdes i det.
I 2002 satte den daværende Allinge-Guhjem Kommune gang i et byfornyelsesprojekt, hvor Gudhjem By- og Mindeforening var en aktiv part. Mange af konklusionerne i den udarbejdede rapport ligger til grund for det arbejde, der stadig pågår i Gudhjem By- og Museumsforening.

 

Læs rapport om Helhedsorienteret byfornyelse i Gudhjem

Læs den bevarende lokalplan 025 for Gudhjem

Link til Strategi for Kommuneplan 2020

Foreningens høringssvar til Strategi for Kommuneplan 2020

 

Bopælspligt:

Det er vigtigt at reglerne om bopælspligt overholdes i Gudhjem-Melsted. Det er kommunens opgave at sikre at det sker, idet den er myndighed på området. Foreningen anbefaler kommunen at begrænse antallet af dispensationer mest muligt og politianmelde klart ulovlige forhold, hvor helårshuse tilsyneladende udelukkende anvendes som fritidsbolig.

Foreningen bidrager med:

  • Oplysning til husejere om lovgivning – pjece er produceret. Læs den her.
  • Oplysning til kommunen efter anmodning eller på eget initiativ
  • Oplysning generelt om regler vedr. udlejning til ferie- og fritidsformål
  • Forslag til kommunen vedr. statistik på området
  • Forslag til udbygning af kommunens boligpolitik
  • Samarbejde med øvrige borgerforeninger på området.

 

Læs kommunens seneste udgivelse om bopælspligt fra oktober 2022

Læs kommunens Temalokalplan om helårsbeboelse

Læs kommunens fakta-ark om reglerne.

Se status vedr. tomme huse pr. oktober 2019

Læs foreningens brev til kommunen november 2019

 

Trafik og parkering:

I sommerperioden er især Gudhjem by belastet af den voldsomme stigning i trafikken. Det medfører trængsel og er til gene for alle, både beboere og gæster.
Et af målene for by-gruppens arbejde er at minimere trafikken så meget som muligt i Gudhjem i sommerperioden og der arbejdes løbende på løsninger, der kan forbedre trafikforholdene.
Det drejer sig f.eks. om udvidelse af perioden med ensretning, udvidelse af P-arealer oven for byen, samt forbedret skiltning til disse.
Mere oplysning og opfordring til turisterne om at parkere ovenfor byen er også påkrævet. En del af strategien er også at tilbyde oplevelsesture, hvis man som turist vælger at gå ned i Gudhjem.
Gudhjem By- og Museumsforening samarbejder med Erhvervsforeningen, Christiansøfarten og Flådeselskabet Atlanten, så byen taler med én stemme, når det gælder dialogen med kommunen omkring problematikken.

Parkeringslicens

Beboere og erhvervsdrivende inden for parkeringslicenszonen i Gudhjem har mulighed for at købe en parkeringslicens, der giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på de offentlige p-pladser.

.

Havnene:

Gudhjem By- og Museumsforening er repræsenteret i havnens brugerråd. Arbejdet koncentrerer sig både om vedligehold af selve havneanlæggene og om anvendelsen af havnearealerne.

Læs foreningens synspunkt vedr. havnearealerne 2018

Læs referat fra brugerrådsmødet 2019

.

Miljø og bæredygtighed:

Et aktuelt område er fremtidens affaldshåndtering. BOFA har startet et projekt med navnet Wasteman, og her er Gudhjem udset som et ud af 3 testområder for udvikling, design og afprøvning af nyt affaldssystem. Gudhjem er valgt på grund af de særlige udfordringer, byen har med sine mange smalle gader, manglende fortove, tætbyggede huse uden indkørsler og store niveauforskelle – alt sammen noget, der gør det vanskeligt at indsamle affald – sammenlignet med et traditionelt parcelhuskvarter.

For Gudhjem By- og Museumsforening er det vigtigt ved etablering af nye affaldsløsninger, at der tages hensyn til æstetikken i forhold byrummet. Desuden skal løsningerne tage hensyn til byens ældre og svage borgere.

Processen blev skudt i gang i oktober/november med informationsmøde hos BOFA den 22. oktober 2019, efterfulgt af byvandring i Gudhjem og idéworkshop på museet den 30. oktober. Den 31. var der så dialog og paneldebat og den 1. november udstilling i Den sorte Café af resultaterne fra de foregående dage.

7. januar 2020 var der så igen inviteret til borgermøde og workshop inden testperioden starter til april.

Læs om Wasteman projektet

Læs oplæg til workshop 7. januar

Læs konklusioner fra workshop 7. januar