Gudhjem By- og Museumsforening

Det vil – og gør foreningen

Gudhjem By- og Museumsforening varetager, som det angives i navnet, to primære funktioner:

Foreningen fungerer som borgerforening for Gudhjem-Melsted området, og så er den samtidig en museumsforening, der viser skiftende kunstudstillinger, men som også har en mere permanent lokalhistorisk udstilling.

 

Foreningens formål fremgår af vedtægternes § 2:

 

at eje og drive Gudhjem Museum,

at indsamle, bevare og udstille genstande og informationer af kulturhistorisk og historisk værdi for Gudhjem og omegn,

at arrangere skiftende udstillinger af kunstværker og kulturgenstande,

at arrangere kunst-og kulturformidlende samt folkeoplysende virksomhed, f. eks studiekredse og foredrag,

at virke for bevaring af bygninger og bymiljø i Gudhjem-Melsted og af områdets natur,

at være borgerforening for Gudhjem-Melsted og

at virke for byens vel.

 

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige drift. Find kontaktinfo til bestyrelsen her.

Foreningen har nedsat en række arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med de enkelte emner i formålsparagraffen.

Der er otte faste arbejdsgrupper, og desuden kan der nedsættes ad hoc grupper efter behov.

Overordnet er opgaverne fordelt i tre områder: By-foreningsarbejde, Museumsdrift og Kommunikation.

 

 

Byforeningsarbejde:

Trafik og parkering. Gruppen forestår samarbejdet med andre, relevante foreninger i byen og varetager kontakten til Bornholms Regionskommune om emnet.

 

Den bynære natur – grønne arealer mv. Gruppen arbejder med bevaring, skiltning, udvikling og information om de grønne områder.

 

Bopælspligt og bybevaring. Gruppen varetager samarbejde med kommunen og med øens øvrige borgerforeninger om overholdelse af boplæspligt. Desuden informerer gruppen om reglerne i forhold til befolkningen. Omkring bybevaring arbejder gruppen i forhold til lokalplaner mv vedrørende arealanvendelse og bygninger.

 

Museumsdrift:

Udstillinger. Gruppen planlægger og gennemfører en række skiftende udstillinger med kunst og kunsthåndværk. Gruppen er desuden involveret i opsætning af de kulturhistoriske udstillinger.

 

Billettører. Gruppen koordinerer bemandingen af museet i forbindelse med udstillinger og arrangementer.

 

Bygningsvedligehold og museets udenoms-arealer. Gruppen har ansvar for drift og vedligehold af museets bygninger, skulpturpark og parkeringsplads.

 

Lokalhistorisk Gruppe står for indsamling, bevaring af genstande samt information om historien/kulturhistorien. Gruppen tilrettelægger kulturhistoriske udstillinger i samarbejde med udstillingsgruppen. Gruppen opdaterer og vedligeholder hjemmeside med kulturhistorisk indhold samt i det tilknyttede billedarkiv.

 

Kommunikation:

Kommunikationsgruppen arbejder med kommunikation til medlemmer og andre interesserede i forhold til foreningens arbejde. Drift af hjemmeside, udgivelse af publikationer og udsendelse af nyhedsbreve hører til hovedopgaverne.

 

Kontaktinfo til de enkelte arbejdsgrupper finder du her