jun 20

Stormfloden 1872

Beretning om ødelæggelserne på Bornholm

”Stormen var forholdsvis barmhjertig mod Bornholm, mens Sydhavsøerne og Lolland-Falster blev oversvømmet, og mange mistede livet.
På Bornholm var det østkysten, der var udsat for bølgerne. Især Allinge og Svaneke havne blev ødelagt.”

Boghandler Pios Forlag udgiver i 1873 ”En samlet Beretning af Stormfloden den 12te – 13de November 1872” – forfattet af ”V.K.”

Et uddrag af beretningen lyder:
”Ved Allinge begyndte stormen den 12. om morgenen. Henad aften var havnemolen overskyllet, og vandet løb langt oppe i gaderne. Stormen og højvandet tog til i løbet af natten med tårnhøje bølger væltende sig imod land, gennembrød dosseringen ved havnen og kastede kæmpe sten, der var forbundne med jernbolte ind over molen i havnen. En mængde fiskerbåde knustes, og et par skonnerter blev kastet ind på land.”
Havnen i Sandvig, der var af stor vigtighed for Allinges fiskere, blev ligeledes tilintetgjort.”

Ifølge Bornholms Avis bliver den ødelagte havn, som havde kostet over 50.000 Rd., ikke sejlbar i lang tid – kun for små både.

Beretningen fortsætter:
”I Gudhjem blev den nye havn, som just var blevet færdig, til dels ødelagt. Mange huse blev beskadiget af bølgerne, ét hus blev totalt ødelagt, og ét grundmuret hus fik hele forsiden slået ind. Stormen og bølgerne rasede, og enhver i byen havde nok at gøre med at værge sine egne små ejendele.
Dog var der én mand, der midt under stormens rasen, forlod eget hus og hjem for at vove sit liv for at hjælpe andre ved Bobbeåen.
Han havde set en russisk skonnert drive ind mod brændingen. Da han styrtede sig ud i bølgerne, blev han gentagne gange kastet omkuld af bølgerne, men ufortrødent arbejdede han sig frem, til han fik fat i et tov, der blev kastet ud fra skonnerten, og næsten livløs blev han selv trukket i land. Snedker Peder Jensen vovede ikke sit liv for intet. 6 mennesker kan takke ham for deres liv! Historien om Peder Jensens bedrift gik hele landet rundt i dagene efter stormen.”

”I Svaneke blev havnen forfærdeligt ødelagt – bolværket var næsten borte, og sten lå imellem hverandre. Kun brohovedet havde trodset stormens magt.”

Svaneke Havn 1872. Foto: Johan Hansen

Bornholms Avis kunne berette, at to jagder i Svaneke er sunkne i havnen, hvor stormen i natten til den 13. november tiltager til orkanagtig styrke med snebyger. Først i løbet af dagen falder vandstanden og stormens rasen. Mange haver ødelægges og overskylles af grus og sten, og træer er rykket op med rode. Heldigvis har ingen huse taget nævneværdig skade. Dog styrter havnehuset i bølgerne.

”I alt 14 skibe var registreret strandet eller knust i havnene 12-13. november 1872”.

I bogen ”Det hvisker fra Havet” fra 1945 fortæller Gudhjem-fiskeren Peter Koch om stormflodens hærgen i Gudhjem. Peter Koch er 12 år, da han oplever stormfloden.

Her er et lille sammendrag:

”Gudhjem havde i løbet af sommeren forbedret havneforholdene så meget, at man snakkede om Gudhjems nye havn. Peter Kochs tegning af den gamle havn (find kortet her) viser, at havnen er en skærgårdshavn med naturlige ”tilflugtssteder”. Havnen består af den Nordre Brygge, som er anlagt af kløvede sten på en klipperyg fra Sâuhajl i indsejlingen, hvor dæksbådene kan laste og losse, og så af den Søndre Brygge, som ligger inden for klippeskæret Brehajl.” ”Nordre Brygge er beskyttet af skyttewall, bølgeskærm, mod nord ved Ladhammer. Inde ved stranden ved toldbygningen har man en vinkelret mole af trækar fyldt med sten, 1½ meter over vandfladen, som er den indre havn. Mod land er der ikke noget bolværk, kun direkte afgang fra havet til husene over en bred strand af grus og sten.” ”Med den nye havn laves der et bolværk foran husene med ét slæbested. Molerne af trækar erstattes med en mole af kløvede kampesten, men uden bølgeskærm, og der sættes plankeport op mellem indsejlingen fra Nordre Brygge til den indre havn.”

”Den nye havn har kostet 11.000 rigsdaler, og med ødelæggelserne vurderes en reparation til omkring 2.000 rigsdaler.”

”Om natten mellem mandag den 11. og tirsdag den 12. november frisker vinden op til stiv kuling fra øst-nordøst, og forventningerne til den nye havn er, at bolværket og porten skal klare en eventuel storm. Hurtigt viser det sig, at man må redde alle småbåde og trække dem op i hele ’Åbogade’. På grund af det nybyggede bolværk mod land og kun et slæbested må bådene trækkes op én efter én, men det lykkes at få alle både op i gaden forbi den nye skole, hvor nogle dog alligevel bliver ødelagt.”
”Værre går det vragebådene og egerne, som allerede er trukket op for vinteren, og ligger med bunden i vejret ved Martin Dich (Ejnar Mikkelsensvej 10). De bliver slået i stumper og stykker og ligger som pindebrænde i stranden. De gamle, stolte eger fra Gudhjem var en ’saga blot’”, skriver Peter Koch, som selv boede i gården bag den nuværende Restaurant Provianten i Åbogade 6.

Foto: Omkr. 1878. S/S Erna ligger i Gudhjem Havn, set fra Ladhammer. Mellem skib og strand ses den nye mole og bølgebryder foran Nordre Brygge

I havnen ligger købmand Mads Schous jagd ”Neptunus”, som hans søn, skipper Hans Madsen Schou, om søndagen er kommet hjem med fra København. I løbet af tirsdagen kastes båden rundt i havnen, – op og ned af bolværket, og splintres til sidst af bølgerne. Heldigvis er lasten losset, men besætningens tøj og ejendele bliver ædt af vandmasserne.

Et andet fartøj, dæksbåden ”Ægir” tilhørende Formand og købmand, Jørgen Jacob Tranberg, som har købmandsgård Brøddegade 29 (nuværende Hotel Gudhjem), sprænger alle fortøjninger og ender i Jens Espersens mødding (Ejnar Mikkelsensvej 26). Båden bliver senere repareret og kommer ud at sejle igen.

Ejnar Mikkelsensvej 16B (huset th), får ødelagt tofag ved gavlen. Det rives ned 1921 og erstattes af bager Lunds nye bageri.

Bornholms Avis rapporterer om tre ødelagte jagder og tre ituslåede fiskerbåde. Ligeledes er 13 huse mere eller mindre beskadiget.

Om morgenen onsdag den 13. november er stormen tiltaget til orkanstyrke på 32 m/s, og vandstanden er på sit højeste, skønnet til 1,9 m over normal vandstand. DMI har i nutiden beregnet bølgehøjden til ca 9 meter på den bornholmske østkyst. Det yderste bolværk i den nye havn ødelægges af bølgerne og vældige dynger af sten og grus skyller op mellem husene. De to salterier ved Ejnar Mikkelsensvej 20 (nuværende Café Klint) skylles i havet.

Ejnar Mikkelsensvej 18 får slået hele forsiden ind og mures op igen uden bindingsværk

Beboelseshuset på havnepladsen (Ejnar Mikkelsens vej 16B), hvor enke Ane Cathrine Thomsen Tranberg bor, bliver 2 fag på gavlen ødelagt og skylles væk af bølgerne. Hun er blevet enke om foråret, da hendes mands båd bliver sejlet ned af damperen Anglo Dane. Ejnar Mikkelsensvej 18, som er et nyt grundmuret hus bliver hele forsiden af huset slået ind, mens den sydlige ladelænge i Sct. Jørgensgård (Ejnar Mikkelsensvej 14) også ødelægges. Pakhuset (Ejnar Mikkelsensvej 13) jævnes med jorden trods granittykke mure. Kochs røgeri bygges her i 1886. I Gudhjem er der 13 beskadigede huse.

På Bornholm forliser 9 skibe, mens der på Sjælland og Lolland-Falster er 128 større fartøjer, der strander.

Omkr. 1870, set fra Ladhammer. Der tørres sejl på stranden. Salterierne, som ødelægges af stormfloden, er endnu ikke bygget.

I de følgende dage konstituerer Centralkomitéen for indsamling til de ved stormfloden skadelidte sig i København og tjener selv 13.000 Rd. , og inden 14 dage er der indkommet 91.885 Rd. I december indsamles der over 1 mio. rigsdaler, hvilket svarer til 2 mia. i nutidskroner. Skaderne på Lolland-Falster er så store, at ingeniørtropperne sendes til hjælp, hvor de i løbet af få måneder får repareret de vigtigste diger.

I alt bliver der udbetalt 63.000 Rd. Til genopbygning af havne og fiskerlejer på Bornholm.

Skaderne på privat ejendom i Gudhjem, ”huse, haver og hegn”, vurderes til 1849 Rd. og skaderne for ikke-forsikrede både til 1160 Rd. Som tilskud hertil ses Centralkomitéen at have bevilget 905 Rigsdaler, mens der bevilges 2000 Rd. til havnen. Samlet set har Gudhjem lidt et tab på ca. 10.000 Rd.

Heldigvis går ingen menneskeliv tabt på Bornholm.

Skonnerten Robert af Rønne på kajen i Allinge. Bovsprydet har boret sig ind gennem muren til en købmandsgård. Foto Gottlieb Støckel