sep 22

Generalforsamling 2021

Den 1. juni på Gudhjem Museum

Forsinket på grund af Corona blev årets generalforsamling afholdt senere på året end sædvanlig – og denne gang i fuldt dagslys og med en flot udstilling som baggrund. Et pænt antal medlemmer var mødt frem, og alle kunne sidde med god afstand.

Ole Stigemo bød velkommen. På forslag fra bestyrelsen blev Esben Ørberg valgt som dirigent.

Esben er næstformand i Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og bestyrelsesmedlem i Rønne Byforening. Han indledte sit hverv som dirigent med at udtrykke sin beundring for vores smukke hus.

De tre koordinatorer for arbejdsgrupperne, Museumsdrift, Byforening og Kommunikation aflagde hver deres beretning om resultaterne i 2020. Fordi generalforsamlingen først blev afholdt så sent på året kom de mundtlige beretninger i nogen grad også til at omfatte, aktiviteter fra de første måneder af 2021. Den skriftlige beretning kan læses her.

Beretningerne blev særdeles godt modtaget, og bestyrelsens arbejde og resultater blev rost fra flere sider af salen. Regnskabet, som kassereren fremlagde blev ligeledes godkendt, og kun de negative renter blev bemærket fra salen. Kassereren lovede, at eventuel investering af formuen vil ske med lavest mulig risiko.

Valg til bestyrelsen foregik også særdeles problemløst, der var genvalg til alle og bestyrelsen er således uændret. Som nye suppleanter valgtes Helene Høm og Michael Havsteen.

Bestyrelsen fremlagde sit forslag til vedtægtsændringer. Disse blev énstemmigt vedtaget med to tilføjelser, som foreslået fra salen. Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig, fordi det kræver at halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede. Så herefter vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne.

Officielt referat fra generalforsamlingen bliver tilgængeligt her på hjemmesiden snarest.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden.

Bestyrelsen samles i begyndelsen af juli for at foretage konstituering.