The local VLAN configuration is updated only when an update that has a higher dumpinside ciscoexampdf.com

Olga Lau [1875-1960]: Parti fra Frederiks Ø.
Tilhører Gudhjem Museum.

Love

§ 1.
Foreningens navn er Gudhjem By-og Mindeforening. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 2.
Det er foreningens formål
 at eje og drive Gudhjem Museum,
 at indsamle, bevare og udstille genstande og informationer af kulturhistorisk og historisk værdi for Gudhjem og omegn,
 at arrangere skiftende udstillinger af kunstværker og kulturgenstande,
 at arrangere kunst-og kulturformidlende samt folkeoplysende virksomhed, f. eks studiekredse og foredrag,
 at virke for bevaring af bygninger og bymiljø i Gudhjem og af stedets natur, og
 at virke for byens vel.

§ 3.
Alle kan optages som medlem af foreningen mod betaling af et kontingent hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 4.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden den 15. marts. Den ordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering enten i den trykte bornholmske dagspresse, eller ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der også beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 eller 2 suppleant(er) for en periode på 2 år, således at der altid er valgt 2 bestyrelsessuppleanter.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 registreret eller statsautoriseret revisor for 1 år.

§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Sidstnævnte udarbejder beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 7.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 valg af dirigent
 beretning
 regnskabsaflæggelse
 kontingent
 valg af bestyrelsesmedlemmer
 valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 valg af revisor
 indkomne forslag
 eventuelt

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Undtaget er dog forslag om lovændringer og foreningens ophævelse – jfr. § 10 og § 11.

§ 8.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom bilagt forslag til motiveret dagsorden.
Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 9.
Foreningen hæfter alene med sin formue. Intet medlem hæfter for nogen del af foreningens forpligtelser.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Ved køb og salg af fast ejendom og til optagelse af lån med eller uden pant, kræves der dog underskrift af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål, jfr. § 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 10.
Lovændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og lovændringer kan da vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 11.
Beslutning om foreningens ophævelse kræver vedtagelse med mindst 2/3 majoritet på to hinanden følgende ordinære generalforsamlinger med forslaget angivet i dagsorden.

§ 12.
Hvis foreningen ophæves, skal det ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis det er muligt, skal museets samlinger opbevares på betryggende måde i Gudhjem, og foreningens eventuelle formue skal anvendes til lokale, kulturelle formål hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse ved simpelt stemmeflertal.

Ovenstående reviderede love er vedtaget på to generalforsamlinger den 28. februar 2015 og den 9. april 2015.
Peter Tiemroth
formand